Coronaviurs: Ten reasons why you ought not to panic